De meest complete yoga website van Nederland
Artikel 1: definities

1.1 Diensten: de dienstverlening van Opdrachtnemer bestaande uit het toegang verlenen tot een online platform voor yoga, ayurveda en mindfulness. De toegang bestaat uit de mogelijkheid voor yogascholen en yogadocenten, voor docenten en beoefenaars binnen de ayurveda en mindfulness, om zich vindbaar te maken voor studenten en andere geïnteresseerden in yoga, ayurveda en mindfulness, en het verstrekken van informatie omtrent yoga, ayurveda en mindfulness in de ruimste zin van het woord.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht heeft gesloten met Opdrachtnemer.

1.3 Opdrachtnemer: Ayurherba B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 39070140.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ter uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer.

1.5 Persoonsgegevens: informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect te herleiden is naar deze persoon. Zoals naam, adresgegevens, e-­mailadres, telefoonnummer en gegevens van een eigen website.

1.6 Website: de Website van Yogisan: www.yogisan.nl.

1.7 Docent/Beoefenaar: de yoga-, ayurveda-, of mindfulness-docent of -beoefenaar die op één of meerdere locaties lessen, evenementen, reizen of behandelingen verzorgt.

1.8 Zakelijke Opdrachtgever: de docent/beoefenaar die zich heeft geregistreerd voor de zakelijke omgeving van Yogisan en via deze omgeving al dan niet Diensten afneemt van Opdrachtnemer

1.9 School/Praktijk: de leslocatie voor yoga, ayurveda en/of mindfulness waar door diverse docenten lessen en/of behandelingen worden verzorgd.

1.10 Student: de persoon die lessen yoga/ayurveda/mindfulness volgt of wil volgen.

Artikel 2: identiteit van ondernemer

Yogisan / Yogisan.nl is een project van Ayurherba B.V.

Postbus 242, 8200 AE Lelystad;

Merwede 30, 8226 NA Lelystad

Telefoonnummer: 0320 – 25 13 13 [op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur]

E-mailadres: [email protected]

Artikel 3: toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtgever en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Opdrachtgever en Opdrachtgever.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.

3.2  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Opdrachtnemer Diensten aanbiedt, voor zover daarvan niet door partijen schriftelijk wordt afgeweken.

3.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4: gebruik van diensten

4.1 Wanneer Opdrachtgever zich aanmeldt voor de Diensten van Opdrachtnemer is zij gehouden juiste en volledige Persoonsgegevens te verstrekken aan Opdrachtnemer. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om bezoekers van de website www.yogisan.nl een platform te bieden voor het vinden van yogascholen, locaties voor ayurveda en mindfulness, en docenten en behandelaars in yoga, ayurveda en mindfulness in Nederland.

4.2 Opdrachtgever verleent uitdrukkelijke toestemming aan Opdrachtnemer om de door haar verstrekte gegevens te mogen vermelden op de website van Opdrachtnemer.

4.3 Persoonsgegevens van Opdrachtgever kunnen worden gebruikt om Opdrachtgever te informeren over activiteiten en Diensten van Opdrachtnemer. Het e-­mailadres van Opdrachtgever zal slechts voor dit doel worden gebruikt indien zij Opdrachtnemer daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Opdrachtgever kan het ontvangen van mailings van Opdrachtnemer te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mail aangegeven methode of door een verzoek tot stopzetten te richten tot Opdrachtnemer via [email protected]

4.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om haar Persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie van de Persoonsgegevens dient te worden gericht aan Opdrachtnemer via [email protected] Opdrachtgever ontvangt binnen twee weken een reactie.

Artikel 5: uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen enkele garantie op enig resultaat.

5.2 De Diensten van Opdrachtnemer vinden in belangrijke mate plaats op basis van informatie die Opdrachtgever dient te verschaffen. De Diensten van Opdrachtnemer kunnen vertraging ondervinden, indien de door Opdrachtgever verschafte informatie onjuist of onvolledig is.

5.3 Indien Opdrachtgever onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens heeft verstrekt, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken om aanvulling en/of aanpassing van de Persoonsgegevens. Wordt door Opdrachtgever niet gereageerd op een dergelijk verzoek, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Diensten op te schorten totdat de volledige en juiste Persoonsgegevens naar het oordeel van Opdrachtnemer zijn verstrekt.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 6: geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

Artikel 7: privacybeleid

7.1 Opdrachtnemer verwerkt op haar website www.yogisan.nl (Persoons)gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtnemer respecteert de privacy van alle Opdrachtgevers van de website.

7.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie verstrekt door Opdrachtgever vertrouwelijk wordt behandeld. Door Opdrachtgever verstrekte Persoonsgegevens worden niet gedeeld met en/of verkocht aan derden, tenzij Opdrachtnemer daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

7.3 Opdrachtnemer bewaart de verstrekte Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

7.4 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Diensten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op de website van Opdrachtnemer bereikbaar zijn.

Artikel 8: nieuwsbrief

8.1 Opdrachtgevers van de website www.yogisan.nl kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Opdrachtnemer. Bij aanmelding dienen zij Persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om de Opdrachtgever per e-­mail of op andere wijze te informeren over activiteiten en Diensten van Opdrachtnemer.

8.2 Bij aanmelding voor de nieuwsbrief verleent Opdrachtgever de uitdrukkelijke toestemming aan Opdrachtnemer om het verstrekte e-­mailadres of postadres slechts voor dit doel te gebruiken.

8.3 Het ontvangen van de nieuwsbrief kan te allen tijde stopgezet worden door middel van de in de betreffende mailing aangegeven methode of door een verzoek tot stopzetten te richten aan Opdrachtnemer via [email protected]

8.4 Na aanmelding voor de nieuwsbrief heeft de ontvanger te allen tijde de mogelijkheid om haar Persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie van de Persoonsgegevens kan worden gericht aan Opdrachtnemer via [email protected]

Artikel 9: mijn account

9.1 Opdrachtgevers van de website www.yogisan.nl kunnen zich aanmelden voor de zakelijke omgeving voor Opdrachtgevers, te weten yogaschoolhouders, docenten mindfuness en behandelaars en professionals in de ayurveda. Deze beschermde omgeving is bereikbaar via de daarvoor aangegeven plek op de website www.yogisan.nl.

9.2 Bij aanmelding voor de zakelijke omgeving verleent Opdrachtgever de uitdrukkelijke toestemming aan Opdrachtnemer om het verstrekte e-­mailadres voor dit doel te gebruiken. Daarbij kan Opdrachtgever aangeven of hij/zij zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief.

9.3 De toegang tot de zakelijke omgeving kan te allen tijde stopgezet worden door middel van de in de betreffende omgeving aangegeven methode of door een verzoek tot stopzetten te richten aan Opdrachtnemer via [email protected]

9.4 Na aanmelding voor de zakelijke omgeving heeft de ontvanger te allen tijde de mogelijkheid om haar Persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Artikel 10: abonnement

10.1 Opdrachtgevers van de website www.yogisan.nl kunnen zich aanmelden voor een abonnement op Yogisan.  

10.2 Bij aanmelding voor, of wijziging van, dit abonnement ontvangt Opdrachtgever beheerrechten voor een bedrijfspagina met daarop contactgegevens van zijn school, leslocatie of praktijk.

10.3 Bij aanmelding voor een abonnement ontvangt zakelijk Opdrachtgever recht om – tegen vergoeding – evenementen te plaatsen in de agenda op de website www.yogisan.nl.

10.4 Bij aanmelding ontvangt Opdrachtgever daarnaast verdere beheerdersrechten, afhankelijk van het gekozen abonnement, die zijn vermeld in de specifieke voorwaarden van dit abonnement. Opdrachtgever heeft gelegenheid deze voorwaarden in te zien voordat de overeenkomst over dit abonnement wordt gesloten, en ontvangt een digitale kopie ervan in de bevestigings-e-mail.

10.5 Opdrachtgever sluit een abonnement af voor de periode van tenminste 12 maanden, met een opzegtermijn van 1 maand. Bij voortijdige ontbinding van die overeenkomst, of indien daarbij de opzegtermijn wordt overschreden, blijft de onder 9.2 overeengekomen betalingsverplichting geldig en wordt de periode verlengd met nog eens 12 maanden.

Artikel 11: evenementenagenda

11.1 Zakelijke Opdrachtgevers van Yogisan.nl (schoolhouders, docenten, trainers, behandelaars in de wereld van yoga, ayurveda en mindfulness) hebben de mogelijkheid een door hen georganiseerd evenement te plaatsen in de evenementenagenda op de website.

11.2 Zakelijke Opdrachtgevers dienen akkoord te zijn met voorwaarden en zich te houden aan betalingsverplichting alvorens aanspraak te kunnen doen op de mogelijkheid tot het delen van evenementen op de website.

11.3 Zakelijke Opdrachtgevers plaatsen het verzoek tot vermelden van een evenement via een formulier op de hiervoor bestemde locatie op de website.

11.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor evenementen te plaatsen, aan te passen, danwel te verwijderen als zij hiertoe enige reden ziet. Opdrachtnemer bericht hierover Opdrachtgever in alle gevallen via e-mail of andere gebruikelijke wijze.

Artikel 12: adverteren

12.1 Opdrachtgevers van Yogisan kunnen via de website van Yogisan worden gewezen op producten van derden, door middel van:

  • Advertenties
  • Links in de lopende tekst
  • De Yoga Shop, met daarin een selectie producten van partner Pranayur

12.2 Opdrachtgevers van Yogisan hebben zelf de mogelijkheid tot het (laten) plaatsen van advertenties, tegen hiervoor op de website aangegeven voorwaarden en tarieven. Indien Opdrachtgever akkoord is met deze voorwaarden leidt dit tot een betalingsverplichting.

12.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor advertenties te plaatsen, aan te passen, danwel te verwijderen als zij hiertoe enige reden ziet.

Artikel 13: wijzigingen algemene voorwaarden

13.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar via de website www.yogisan.nl.

13.2 Opdrachtnemer zal wijzigingen in de algemene voorwaarden per e-­mail of andere passende wijze aan Opdrachtgever aankondigen. Opdrachtgever kan binnen één maand na wijziging van de algemene voorwaarden per e-­mail aangeven bij Opdrachtnemer niet akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden. De Overeenkomst tussen partijen zal dan worden beëindigd met ingang van datum van wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14: toepasselijk recht

14.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht.

14.2 Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

14.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website www.yogisan.nl.

© 2017 | Yogisan | [email protected] | www.yogisan.nl

Downloads

De kleine lettertjes